HP Deskjet 5650 Printer series - zařízení pro oboustranný tisk

background image

zaøízení pro oboustranný tisk

Zaøízení pro oboustranný tisk je speciální hardwarové zaøízení, které umožòuje tisknout v tiskárnì
automaticky na obì strany listu.
Používání zaøízení pro oboustranný tisk s tiskárnou pøináší øadu výhod. Umožòuje:

Tisknout na obì strany papíru bez ručního vkládání papíru.

Rychle a efektivnì tisknout dlouhé dokumenty.

Snížit spotøebu papíru tiskem na obì strany.

Vytváøet profesionální brožury, zprávy, bulletiny a další speciální dokumenty.

Jestliže zaøízení pro oboustranný tisk nebylo součástí tiskárny, lze jej dokoupit samostatnì u prodejce HP.

Zaøízení pro oboustranný tisk není v nìkterých zemích nebo oblastech k dispozici.

instalace zaøízení pro oboustranný tisk

Pøi pøipojování zaøízení pro oboustranný tisk k tiskárnì postupujte podle tìchto krokù:

1. Stisknìte pojistné úchyty na zadních pøístupových dvíøkách tiskárny a dvíøka vyjmìte.

background image

Zadní pøístupová dvíøka uschovejte. Jestliže k tiskárnì není pøipojeno zaøízení

pro oboustranný tisk, nebo nejsou nasazena zadní pøístupová dvíøka, tiskárna

nebude tisknout.

2. Zasuòte zaøízení pro oboustranný tisk do zadní části tiskárny tak, aby obì strany øádnì dosedly.

Bìhem instalace zaøízení k tiskárnì netisknìte žádné tlačítko na obou

stranách zaøízení. Tato tlačítka slouží pouze k odpojení zaøízení od tiskárny.

tisk pomocí zaøízení pro oboustranný tisk

Pokyny pro tisk oboustranných dokumentù pomocí zaøízení pro oboustranný tisk získáte klepnutím

zde

.

Pokyny pro implicitní nastavení tiskárny na automatický oboustranný tisk získáte klepnutím

zde

.

podporované typy médií

Zaøízení pro oboustranný tisk pracuje pouze s určitými typy médií. Seznam podporovaných médií naleznete
v technických parametrech v dokumentaci dodané se zaøízením pro oboustranný tisk.