HP Deskjet 5650 Printer series - zásobníky papíru

background image

zásobníky papíru

Tiskárna obsahuje dva zásobníky papíru: vstupní a výstupní.

1. výstupní zásobník 2. vstupní zásobník

vstupní zásobník

Vstupní zásobník obsahuje papír nebo jiné médiu pro tisk.
Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

k okrajùm média, na které tisknete.

1. vstupní zásobník 2. vymezovač šíøky papíru 3. vymezovač délky papíru

výstupní zásobník

Vytisknuté stránky se odkládají do výstupního zásobníku.
Pøed vložením vìtšiny formátù papíru je tøeba výstupní zásobník zvednout. Chcete-li vložit malá tisková
média, vyjmìte výstupní zásobník.

background image

Pøed tiskem vložte výstupní zásobník zpìt do tiskárny.

Chcete-li zabránit vypadávání papíru z výstupního zásobníku, vysuòte nástavec zásobníku.

1. nástavec výstupního zásobníku

Pøi tisku v režimu Hrubý koncept vysuòte nástavec výstupního zásobníku a rozložte zarážku nástavce.

1. nástavec výstupního zásobníku 2. zarážka nástavce výstupního zásobníku

background image

Zarážku nástavce výstupního zásobníku nerozkládejte, jestliže tisknete na papír

formátu Legal.

Po dokončení tiskové úlohy sklopte zarážku nástavce výstupního zásobníku a nástavec zasuòte do
zásobníku.