HP Deskjet 5650 Printer series - zásobník na 250 listů obyčejného papíru

background image

zásobník na 250 listù obyčejného papíru

Zásobník na 250 listù obyčejného papíru rozšiøuje kapacitu papíru tiskárny na 400 listù. Toto pøíslušenství je
vhodné pro velkoobjemový tisk nebo v pøípadì, chcete-li používat vstupní zásobník pro speciální typy médií,
jako napø. hlavičkový papír, a zároveò chcete mít po ruce obyčejný papír.
Pokud zásobník na 250 listù obyčejného papíru není součástí tiskárny, lze jej dokoupit samostatnì u
prodejce HP.

Zásobník na 250 listù obyčejného papíru není v nìkterých zemích nebo oblastech k

dispozici.

Informace o zásobníku na 250 listù obyčejného papíru získáte klepnutím na nìkteré z tìchto témat:

instalace zásobníku na 250 listù obyčejného papíru

popis pøíslušenství

nastavení velikosti papíru

vkládání papíru do spodního zásobníku

instalace zásobníku na 250 listù obyčejného papíru

Pøi instalaci zásobníku na 250 listù obyčejného papíru postupujte podle tìchto krokù:

1. Vypnìte tiskárnu.
2. Vyberte umístìní pro tiskárnu a zásobník na 250 listù obyčejného papíru.
3. Opatrnì zvednìte tiskárnu nad zásobník papíru.

4. Opatrnì nasaïte tiskárnu na horní část zásobníku.

používání zásobníku na 250 listù obyčejného papíru

popis pøíslušenství

Zásobník na 250 listù obyčejného papíru se skládá ze dvou částí.

background image

1. podstavec 2. spodní zásobník

Spodní zásobník je vybaven tøemi možnostmi nastavení formátu.

1. vymezovač šíøky papíru 2. pravítko šíøky papíru 3. vymezovač délky papíru

Pøi zmìnì formátu papíru v zásobníku je nezbytné

nastavit všechny tøi vymezovače

papíru

.

nastavení velikosti papíru

Pøi zmìnì formátu papíru v zásobníku musí být všechny tøi vymezovače papíru správnì nastaveny.
Pøi nastavení formátu papíru postupujte podle tìchto krokù:

1. Vyjmìte spodní zásobník z podstavce.

background image

2. Pøesuòte vymezovač šíøky papíru tak, aby šipka ukazovala na správné nastavení.

1. zarovnejte šipky

Chcete-li tisknout na papír formátu Legal, nastavte vymezovač šíøky papíru do

polohyLTR.

3. Opatrnì nastavte pravítko šíøky papíru tak, aby zaklaplo do otvoru pro pøíslušný formát papíru.

1. nakloòte pravítko dopøedu. 2. vložte pravítko do pøíslušných otvorù 3. sklopte pravítko zpìt, aby

zaklaplo do správné polohy

background image

To print on legal-sized paper, set the paper width fence to LTR.

4. Vytáhnìte vymezovač délky papíru tak, aby šipka ukazovala na pøíslušný formát papíru.

1. zarovnejte šipky

Pøi tisku na papír formátu Legal zcela vysuòte vymezovač délky.

vkládání papíru do spodního zásobníku

Pøi vkládání papíru postupujte podle tìchto krokù:

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny tøi

vymezovače papíru

správnì nastaveny.

2. Vložte papír do spodního zásobníku.

3. Zasuòte spodní zásobník do tiskárny tak, aby zaklapl ve správné poloze.

background image

pokyny pro tisk

Pokyny pro tisk se zásobníkem na 250 listù obyčejného papíru získáte klepnutím

zde

.