HP Deskjet 5650 Printer series - výměna tiskových kayet

background image

výmìna tiskových kazet

Pøed nákupem tiskových kazet pro výmìnu si pøekontrolujte správná

typová čísla

kazet.

Tiskárna mùže pracovat také s jednou nainstalovanou kazetou. Další informace získáte klepnutím

zde

.

Výmìna tiskové kazety:

1. Do vstupního zásobníku vložte stožek bìžného bílého papíru.
2. Tlačítkem

napájení

zapnìte tiskárnu.

3. Otevøete kryt tiskárny.
4. Uvolnìte pojistku zásuvky tiskové kazety.

5. Vysuòte tiskovou kazetu ze zásuvky.

6. Vybalte náhradní tiskovou kazetu z obalu a opatrnì sejmìte ochrannou plastovou pásku.

Upozornìní!

Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani mìdìných

kontaktù. Dotyk mùže zpùsobit ucpání trysek, selhání pøísunu inkoustu nebo

nespolehlivost elektrických kontaktù. Neodstraòujte mìdìné pásky. Jsou pro

background image

správný provoz nutné.

1. odstraòte pásku z umìlé hmoty

7. Uchopte tiskárnu tak, aby se mìdìný pásek nacházel dole a smìøoval k tiskárnì. Potom zasuòte

tiskovou kazetu do zásuvky (viz obrázek).

8. Stisknutím pojistku zaklapnìte.
9. Zavøete horní kryt tiskárny.

Tiskárna automaticky vytiskne stránku kalibrace.

Informace o uchovávání tiskových kazet získáte klepnutím

zde

.

Informace o recyklaci prázdných tiskových kazet získáte klepnutím

zde

.

Pozor!

Nové ani použité tiskové kazety nenechávejte v dosahu dìtí.