HP Deskjet 5650 Printer series - uchovávání a manipulace s fotografickým papírem

background image

uchovávání a manipulace s fotografickým papírem

Chcete-li zachovat kvalitu fotografických papírù značky HP, postupujte podle následujících pokynù.

uložení

Nepoužité fotografické papíry uchovávejte v uzavíratelném plastovém sáčku a v krabici, ve které
byly pùvodnì zabaleny. Krabici s fotografickými papíry uložte na rovnou plochu na chladném místì.

Jakmile je tisk pøipraven, vyjmìte pouze papír, který chcete ihned použít. Po dokončení tisku vra



te

všechny nepoužité fotografické papíry zpìt do plastového sáčku.

Nepoužité fotografické papíry nenechávejte v zásobníku tiskárny. Papír se mùže začít vlnit a
zpùsobit snížení kvality fotografií.

manipulace

Pøi manipulaci držte fotografický papír vždy za okraje. Otisky prstù na fotografickém papíru mohou
snížit kvalitu tisku.

Pokud jsou okraje fotografického papíru zvlnìné o více než 10 mm, vložte papíry do uzavíratelného
plastového sáčku a pøetáhnìte pøes hranu stolu tak, aby se zvlnìní odstranilo.
Fotografický papír musí být pøed tiskem rovný.