HP Deskjet 5650 Printer series - tiskárna pracuje pomalu

background image

tiskárna pracuje pomalu

Výkon tiskárny mùže být ovlivnìn nìkolika faktory.

nìkolik současnì otevøených aplikací

Počítač nemá dostatek volných prostøedkù pro tisk. Tiskárna tak nemùže tisknout svou optimální rychlostí.
Pro zvýšení rychlosti tiskárny zavøete pøi tisku veškeré aplikace, které nejsou nezbytnì nutné.

tisknou se složité dokumenty, grafika nebo fotografie

Dokumenty obsahující grafiku nebo fotografie se tisknou pomaleji než textové dokumenty.
Pokud počítač nemá dostatek pamìti nebo místa na disku pro tisk dokumentu za normálních podmínek,
mùžete použít nízkopamì



ový režim. Použití této možnosti mùže snížit kvalitu výtisku. Nízkopamì



ový

režim také neumožní tisk v optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi.
Aktivace nízkopamì



ového režimu:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Základní

, poté klepnìte na tlačítko

Další funkce

.

3. Zaškrtnìte možnost

Nízkopamì



ový režim

.

4. Vytisknìte dokument.

je nastaven režim tisku Nejlepší nebo Maximální rozlišení

Pøi nastavení kvality tisku

Nejlepší

nebo

Maximální rozlišení

tiskárna pracuje pomaleji. Chcete-li zrychlit tisk,

nastavte jiný režim

kvality tisku

.

ovladač tiskárny je zastaralý

Možná je nainstalován starý ovladač tiskárny.
Pokyny k aktualizaci ovladače tiskárny naleznete zde.

je aktivováno automatické nastavení typu papíru

Je-li aktivováno automatické nastavení typu papíru, tiskárna bìhem nìkolika sekund prozkoumá první
stránku tiskové úlohy a potom nastaví vhodný typ papíru.
Chcete-li zrychlit tisk, vypnìte

automatický snímač druhu papíru

.

tisknou se oboustranné dokumenty

Tisk oboustranných dokumentù trvá déle než u jednostranných dokumentù.
Chcete-li zrychlit tisk, otevøete dialogové okno

Další možnosti

a posuòte jezdce posuvníku

Doba schnutí

blíže

k poloze

Kratší

.

background image

počítač nesplòuje požadavky na systém

Nemá-li váš počítač dostatečnì velkou pamì



RAM nebo dostatek volného místa na pevném disku, zpomalí

se rychlost zpracování tisku.

1. Zkontrolujte, zda množství volného místa na disku, velikost pamìti RAM a výkon procesoru splòují

požadavky na systém

.

2. Uvolnìte místo na pevném disku.

tiskárna je v režimu záložního inkoustu

Pokud tiskárna tiskne v

režimu záložního inkoustu

, mùže být tisk značnì pomalejší.

Abyste zvýšili rychlost tiskárny, použijte dvì tiskové kazety.