HP Deskjet 5650 Printer series - tiskárna netiskne

background image

tiskárna netiskne

zkontrolujte, zda jsou splnìny následující podmínky:

Tiskárna je pøipojena ke zdroji napájení.

Kabely jsou øádnì pøipojeny.

Tiskárna je zapnutá.

Tiskové kazety jsou

správnì nainstalovány

.

Papír nebo jiné médium je správnì vloženo v zásobníku.

Horní kryt tiskárny je zavøený.

K tiskárnì je pøipojeno zaøízení pro oboustranný tisk nebo jsou instalována zadní pøístupová dvíøka.

zkontrolujte kontrolky tiskárny

Kontrolky tiskárny informují o stavu zaøízení a varují uživatele pøed možnými problémy.
Další informace naleznete v tématu

kontrolky tiskárny svítí nebo blikají

.

kontrola zapojení kabelù tiskárny

Jestliže je tiskárna pøipojena kabelem rozhraní USB k rozbočovači USB, pravdìpodobnì došlo ke konfliktu
zaøízení. Konflikt lze odstranit dvìma zpùsoby:

Pøipojte kabel USB tiskárny pøímo k počítači, nebo

Pøi tisku nepoužívejte jiná zaøízení USB pøipojená k tomuto rozbočovači.

tiskárna se nezapíná

Tiskárna odebírá pøíliš mnoho energie.

1. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Počkejte pøibližnì 10 sekund.
3. Znovu pøipojte napájecí kabel.
4. Tlačítkem

napájení

zapnìte tiskárnu.

Pokud se tiskárna stále nezapíná, postupujte takto:

Zapojte tiskárnu do jiné elektrické zásuvky, nebo

Zapojte tiskárnu pøímo do elektrické zásuvky a ne do stabilizátoru proudu.

tiskárna stále netiskne

Vyberte téma, které nejlépe vystihuje daný problém:

background image

uvíznutý papír

hlášení "došel papír"

tiskárna vysunuje papír