HP Deskjet 5650 Printer series - technologie digitální fotografie

background image

technologie digitální fotografie

Software tiskárny nabízí øadu technických možností pro tisk digitálních fotografií.

PhotoREt

optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi

Exif Print

Šestibarevný inkoustový tisk

Barevné rozsahy

tisk použitím technologie PhotoREt

Technologie PhotoREt poskytuje nejlepší kombinaci rychlosti tisku a kvality obrazu.
Pøi tisku použitím technologie PhotoREt postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

3. Z rozevíracího seznamu

Kvalita tisku

vyberte možnost

Nejlepší

.

4. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi

Optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi pøedstavuje nejkvalitnìjší rozlišení tiskárny. Pøi nastavení
optimalizovaného rozlišení 4800 x 1200 dpi v ovladači tiskárny bude tøíbarevná tisková kazeta tisknout v
režimu optimalizovaného rozlišení 4800 x 1200 dpi. Pokud je také nainstalovaná

tisková kazeta pro

fotografický tisk

, zvýší se kvalita tisku. Pokud není fotografická tisková kazeta dodána v balení tiskárny, je

tøeba ji zakoupit samostatnì.
Chcete-li tisknout v optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi, postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

3. Z rozevíracího seznamu

Typ papíru

vyberte vhodný typ fotografického papíru.

4. Z rozevíracího seznamu

Kvalita tisku

vyberte možnost

Maximální rozlišení

.

5. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

tisk fotografií ve formátu Exif Print

Formát Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) je mezinárodním standardem pro digitální obrazy,
který zjednodušuje práci s digitálními fotografiemi a zlepšuje výsledky tisku fotografií. Je-li snímek poøízen

background image

fotoaparátem podporujícím formát Exif Print, tento formát uchová informace, jako je doba expozice, typ
blesku a sytost barev a uloží tyto informace do souboru obrazu. Software tiskárny HP Deskjet poté využije
tyto informace k tomu, aby automaticky provedl vylepšení daného obrazu a vytvoøil tak nejlepší možnou
fotografii.
Tisk fotografií ve formátu Exif Print vyžaduje:

Digitální fotoaparát podporující formát Exif Print,

software umožòující zpracování formátu Exif Print,

software tiskárny HP Deskjet podporující formát Exif Print,

systém Windows 98, 2000, Me nebo XP.

Pøi tisku fotografií ve formátu Exif Print postupujte podle následujících pokynù:

1. V aplikaci umožòující práci s formátem Exif Print otevøete soubor, který chcete vytisknout.
2. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

3. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

4. Z rozevíracího seznamu

Typ

vyberte vhodný ty fotografického papíru.

5. Z rozevíracího seznamu

Kvalita tisku

vyberte možnost

Normální

nebo

Nejlepší

.

6. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

Software tiskárny automaticky optimalizuje tisknutý obraz.

tisk šestibarevným inkoustem

Tisk šestibarevným inkoustem zvýší kvalitu fotografií.
Pro tisk šestibarevným inkoustem musí být nainstalována fotografická a trojbarevná tisková kazeta. Není-li

fotografická tisková kazeta

součástí balení tiskárny, je potøeba ji zakoupit samostatnì.

Chcete-li tisknout v režimu šestibarevného inkoustu, postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

3. Z rozevíracího seznamu

Typ

vyberte vhodný ty fotografického papíru.

4. Z rozevíracího seznamu

Kvalita tisku

vyberte možnost

Normální

,

Nejlepší

nebo

Maximální rozlišení

.

5. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

barevný rozsah

Barevný rozsah určuje rozsah, které lze vytisknout. Software tiskárny pøevádí barvy dokumentu z pùvodního
do nastaveného barevného rozsahu.
K dispozici jsou následující barevné rozsahy:

background image

sRGB/sYCC

Adobe RGB

sRGB/sYCC

Barevný rozsah sRGB/sYCC je vhodný pro nejvíce tiskových úloh. Je využíván u vìtšiny webových
dokumentù a zobrazovacích zaøízení současnosti.
Chcete-li použít barevný rozsah sRGB/sYCC, postupujte podle tìchto krokù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Vyberte kartu

Barva

.

3. Z rozevíracího seznamu

Barevný rozsah

vyberte možnost

sRGB/sYCC

.

4. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

Adobe RGB

Adobe RGB je nastupující barevný rozsah, který nabízí více barev, než rozsah sRGB/sYCC, ale lze jej
použít pouze pro obrázky.
Pøi tisku obrázkù v barevném rozsahu z Adobe RGB z profesionálních aplikací vypnìte správu barev v
aplikaci a nechte barevný rozsah zpracovat softwarem tiskárny.
Chcete-li použít barevný rozsah Adobe RGB, postupujte podle tìchto krokù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

a proveïte následující nastavení:

Z rozevíracího seznamu

Typ

vyberte nìkterý typ fotografického papíru HP.

Z rozevíracího seznamu

Kvalita tisku

vyberte možnost

Nejlepší

nebo

Maximální rozlišení

.

3. Vyberte kartu

Barva

.

4. Z rozevíracího seznamu

Barevný rozsah

vyberte možnost

Adobe RGB

.

5. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

Jestliže použijete barevný rozsah Adobe RGB pro obrázek, který byl vytvoøen v jiném barevném rozsahu,
budou barvy na výtisku pravdìpodobnì živìjší.