HP Deskjet 5650 Printer series - speciální vlastnosti

background image

speciální vlastnosti

Blahopøejeme! Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet, která vám nabízí následující vlastnosti:

Pøepínač kvality tisku:

Slouží k nastavení kvality tisku

na pøední části tiskárny.

Tisk bez okrajù: Funkce

tisk bez okrajù

umožòuje využít k tisku celou plochu média, napø. pøi tisku

fotografií nebo blahopøání.

Tisk obrazovky:

Umožòuje stisknutím jediného tlačítka vytisknout obsah

monitoru počítače.

Tisk šesti inkousty: Umožòuje zvýšit kvalitu tisku fotografií použitím

tiskové kazety pro fotografický

tisk

.

Tisk digitálních fotografií: Slouží k využití rozšíøených možností

tisku digitálních fotografií

.

Režim záložního inkoustu:

Režim záložního inkoustu

umožòuje pokračovat v tisku s jednou tiskovou

kazetou poté, co v druhé tiskové kazetì dojde inkoust.

Automatické zapnutí a vypnutí: Je-li možnost

automatického vypnutí

aktivována, tiskárna pøejde po

uplynutí 30 minut nečinnosti do úsporného režimu s nízkou spotøebou. Pøi tisku souboru se tiskárna
automaticky zapne.

Tisk více stránek na jeden list papíru: Funkce

softwaru tiskárny

, která umožòuje vytisknout až 16

stránek na jediný list papíru.

Tlačít Zrušit tisk: Jediným stisknutím tohoto

tlačítka

lze zrušit tisk tiskové úlohy.

Doplòkové zaøízení pro oboustranný tisk: Chcete-li tisknout automaticky oboustranné dokumenty,
mùžete si k tiskárnì dokoupit

doplòkové zaøízení pro oboustranný tisk

.