HP Deskjet 5650 Printer series - skládaný papír se netiskne správně

background image

skládaný papír se netiskne správnì

kontrola zásobníku papíru

Pokud je do tiskárny zavedeno nìkolik listù najednou, oddìlte jednotlivé listy od sebe a opìt je
srovnejte.

Pøesvìdčte se, zda je volná hrana stohu fólií nastavena vzhùru a smìrem k tiskárnì.

Zkontrolujte, zda používáte správný papír pro tisk na fólie.

kontrola vlastností tiskárny

Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a zkontrolujte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Velikost: Vhodný formát skládaného papíru
Typ:

Skládaný papír hp

zkontrolujte software

Zkontrolujte, zda používaná aplikace podporuje tisk na skládaný papír. Ne všechny aplikace
podporují tisk na skládaný papír.

Pokud se na koncích listù objevují prázdná místa, zkontrolujte, zda software tiskárny funguje
správnì.