HP Deskjet 5650 Printer series - problémy s tiskem bez okrajů

background image

problémy s tiskem bez okrajù

Pøi tisku bez okrajù dodržujte tyto zásady:

Zkontrolujte, zda se formát papíru nastavený v rozevíracím seznamu

Formát

na kartì

Papír/Kvalita

shoduje s formátem papíru v vstupním zásobníku.

V rozevíracím seznamu

Typ

na kartì

Papír/Kvalita

vyberte vhodný typ papíru.

Chcete-li tisknout ve stupních šedé, vyberte na kartì

Barva

v části

Tisk ve stupních šedé

možnost

Vysoká kvalita

.

Nepoužívejte tisk bez okraje v

režimu záložního inkoustu

. Dbejte, aby v tiskárnì byly vždy

nainstalovány dvì tiskové kazety.

část fotografie je vybledlá

okraje výtisku jsou vybledlé

Zkontrolujte, zda fotografický papír není zvlnìný. Pokud je fotografický papír zvlnìný, vložte jej do
plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti smìru zvlnìní, dokud papír nebude ležet naplocho. Pokud
problém pøetrvává, použijte nezvlnìný fotografický papír.
Pokyny jak zabránit zvlnìní papíru získáte klepnutím

zde

.

plochy podél okrajù výtisku jsou vybledlé

background image

Jestliže je tisk pøibližnì 2 až 6 centimetrù od okraje vybledlý, postupujte takto:

Nainstalujte do tiskárny

tiskovou kazetu pro fotografický tisk

.

Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

, vyberte kartu

Typ/Kvalita papíru

, potom nastavte

Kvalitu tisku

na

Maximální rozlišení

.

Otočte obrázek o

180 stupòù

.

na svìtlých plochách výtisku se objevují skvrny

Jestliže se na svìtlých plochách výtisku pøibližnì 6 centimetrù od jednoho z dlouhých okrajù objevují skvrny,
postupujte takto :

Nainstalujte do tiskárny

tiskovou kazetu pro fotografický tisk

.

Otočte obrázek o

180 stupòù

.

obraz se tiskne pod úhlem

background image

Pokud se obrázek tiskne šikmo, postupujte podle následujících krokù:

1. Vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Vložte fotografický papír správnì do zásobníku.
3. Zkontrolujte, zda vymezovače papíru pøiléhají

tìsnì

k médiu.

4. Postupujte podle pokynù pro vkládání daného typu média.

na výtisku je zbytečný okraj

u vìtšiny typù fotografického papíru

Jsou-li na výtiscích zbytečné okraje, proveïte

kalibraci tiskárny

.

Jestliže tisknete oboustranný dokument, proveïte tisk

ručnì

, nikoli automaticky.

u fotografického papíru s odtrhávací chlopní

Jestliže se okraj nachází pod odtrhávací chlopní, odtrhnìte chlopeò.

background image

Jestliže se okraj nachází pod odtrhávací chlopní, proveïte

kalibraci tiskárny

.

inkoustové šmouhy

Pokud se na zadní stranì výtiskù objeví rozmazaný inkoust nebo pokud se papíry navzájem slepují,
postupujte podle následujících pokynù.

1. Otevøete dialogové okno

Další funkce

.

2. Posuòte jezdec

Doba schnutí

smìrem k hodnotì

Více

.

3. Posuòte jezdec

Množství inkoustu

smìrem k hodnotì

Svìtlý

.

Barvy v obrazu mohou zesvìtlet.

4. Klepnìte na tlačítko

OK

.

Pokud problém pøetrvává:

1. Odstraòte média pro tisk bez okrajù a do vstupního zásobníku vložte bìžný papír.
2. Stisknìte a podržte tlačítko

Pokračovat

, dokud tiskárna nezačne tisknout zkušební stránku. Potom

tlačítko uvolnit.

background image

3. Opakuje krok 2, dokud pøi zkušebním výtisku inkoustové šmouhy na zadní stranì papíru nezmizí.