HP Deskjet 5650 Printer series - problémy s papírem

background image

problémy s papírem

tiskárna vysunuje papír

Pokud tiskárna vysunuje papír, použijte jeden z tìchto zpùsobù:

Pøemístìte tiskárnu z dosahu pøímého slunečného záøení. Sluneční záøení mùže mít škodlivý vliv na
funkčnost

automatického snímače typu papíru

.

Vyberte jiný typ papíru než

Automaticky

.

Jestliže provádíte

kalibraci barev

, nainstalujte

tiskovou kazetu

pro fotografický tisk i tøíbarevnou

tiskovou kazetu.

Jestliže pøi tisku bez okrajù bliká kontrolka Pokračovat a kontrolka Stavu tiskové kazety, postupujte
podle tìchto

pokynù

.

jiné problémy s papírem

Pokyny k odstranìní uvíznutého papíru naleznete

zde

.

Zobrazí-li se hlášení, že v tiskárnì došel papír, klepnìte

zde

.