HP Deskjet 5650 Printer series - problémy při automatickém oboustranném tisku

background image

problémy pøi automatickém oboustranném tisku

(je-li k tiskárnì pøipojeno doplòkové zaøízení pro oboustranný tisk)

v zaøízení pro oboustranný tisk uvízl papír

Další pokyn naleznete v tématu

uvíznutí papíru

.

oboustranný tisk není k dispozici

Zkontrolujte splnìní následujících podmínek:

K tiskárnì je pøipojeno doplòkové zaøízení pro oboustranný tisk.

Zaøízení pro oboustranný tisk bylo

aktivováno

v softwaru tiskárny.

Zaøízení pro oboustranný tisk podporuje typ a formát média nastavené na kartì

Papír/Kvalita

.

Seznam podporovaných typù a formátù médií naleznete v dokumentaci dodané se zaøízením pro
oboustranný tisk.

stránky se tisknou pouze jednostrannì, ačkoli je aktivován oboustranný tisk

Zkontrolujte splnìní následujících podmínek:

V softwaru tiskárny i v použité aplikaci byla provedena

správná nastavení tisku

.

Papír není zvlnìný pøi tisku na oboustranný fotografický papír. Fotografický papír musí být pøed
tiskem rovný. Další informace nalezete v tématu

uchovávání a manipulace s fotografickým papírem

.

Zaøízení pro oboustranný tisk podporuje typ a formát média nastavené na kartì

Papír/Kvalita

.

Seznam podporovaných typù a formátù médií naleznete v dokumentaci dodané se zaøízením pro
oboustranný tisk.
Pokud zaøízení pro oboustranný tisk nepodporuje nìkterý typ nebo formát média, mùžete k vytištìní
dokumentu použít

funkci ručního oboustranného tisku

.

okraj pro vazbu je na nesprávné stranì

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Vyberte kartu

Úpravy

.

3. Zkontrolujte následující nastavení:

Je nastavena možnost

Obracet stránky

pro vazbu podél horního okraje (vazba typu blok).

Není

nastavena možnost

Obracet stránky

pro vazbu podél bočního okraje (vazba typu kniha).

Další informace naleznete v tématu

oboustranný tisk

.

pøi nastavení oboustranného tisku se zmìní formát papíru

background image

Pùvodní formát papíru není zaøízením pro oboustranný tisk podporován.
Seznam podporovaných formátù papíru naleznete v dokumentaci dodané se zaøízením pro oboustranný
tisk.