HP Deskjet 5650 Printer series - plakáty

background image

plakáty

pokyny

Po vytisknutí částí plakátu odstøihnìte okraje listù a slepte listy dohromady.

Kapacita vstupního zásobníku: až 150 listù

pøíprava k tisku

1. Vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.
3. Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku a zasuòte jej co nejdále do tiskárny.
4. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

k papíru.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát
Zdroj:

Horní zásobník

nebo

Spodní zásobník

Typ:

Automaticky

nebo

Obyčejný papír

background image

Úpravy

Tisk plakátu:

2 x 2

,

3 x 3

,

4 x 4

nebo

5 x 5

Základní

Orientace: pøíslušná orientace

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.