HP Deskjet 5650 Printer series - oboustranný tisk

background image

oboustranný tisk

Pøi oboustranném tisku dokumentù použijte nìkterý z následujících postupù:

ruční oboustranný tisk

automatický oboustranný tisk

ruční oboustranný tisk

pokyny pro tisk

Pøi ručním oboustranném tisku dokumentu postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Vyberte kartu

Úpravy

.

3. Zaškrtnìte možnost

Tisk na obì strany

.

4. Zrušte zaškrtnutí políčka

Automaticky

a potom použijte jeden z tìchto postupù:

Vázání knihy: Zkontrolujte, zda možnost

Obracet stránky

není

zaškrtnuta.

background image

1. orientace na šíøku 2. orientace na výšku

Vázání tabulky: Zaškrtnìte možnost

Obracet stránky

.

1. orientace na šíøku 2. orientace na výšku

5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.

Tiskárna vytiskne nejprve liché stránky.

6. Po dokončení tisku lichých stránek vložte znovu papír potištìnou stranou smìrem nahoru a s

ohledem na zvolený typ vazby a vybranou orientaci:

Vázání knihy s orientací na výšku: Papír znovu zaveïte následujícím zpùsobem:

Vázání knihy s orientací na šíøku: Papír znovu zaveïte následujícím zpùsobem:

background image

Vázání tabulky s orientací na výšku: Papír znovu zaveïte následujícím zpùsobem:

Vázání tabulky s orientací na šíøku: Papír znovu zaveïte následujícím zpùsobem:

7. Klepnutím na tlačítko

Pokračovat

vytisknìte sudé stránky.

automatický oboustranný tisk (s použitím pøíslušenství)

Chcete-li tisknout oboustranné dokumenty automaticky, musí být k tiskárnì pøipojeno

zaøízení pro

oboustranný tisk

.

Zaøízení pro oboustranný tisk podporuje pouze nìkteré typy médií. Seznam podporovaných médií naleznete
v dokumentaci dodané se zaøízením pro oboustranný tisk.
Chcete-li tisknout na nepodporovaný typ média, použijte

ruční oboustranný tisk

.

pokyny pro tisk

Pøi automatickém oboustranném tisku dokumentù postupujte podle následujících krokù:

background image

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

Vyberte kartu

Úpravy

.

2. Zaškrtnìte možnost

Tisk na obì strany

.

3. Zkontrolujte, zda je políčko

Automaticky

zaškrtnuté.

4. Dále zvolte jednu z tìchto možností:

Chcete-li u každé stránky mìnit automaticky velikost tak, aby odpovídala zobrazenému rozvržení
dokumentu, proveïte následující nastavení: Vyberte možnost

Zachovat rozvržení

.

Pokud nezaškrtnete tuto volbu, mùže dojít k nadbytečnému odstránkování.

Nechcete-li u každé stránky mìnit automaticky velikost tak, aby odpovídala okrajùm na
oboustranných výtiscích, proveïte následující nastavení: Zkontrolujte, zda

není

vybrána možnost

Zachovat rozvržení

.

5. Vyberte typ vazby:

Vázání knihy: Zkontrolujte, zda možnost

Obracet stránky

není

zaškrtnuta.

background image

1. orientace na šíøku 2. orientace na výšku

Vázání tabulky: Zaškrtnìte možnost

Obracet stránky

.

1. orientace na šíøku 2. orientace na výšku

6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.

Po vytištìní lícové strany papíru tiskárna počká, dokud inkoust neuschne. Po uschnutí inkoustu se papír
zavede zpìt zaøízení pro oboustranný tisk a vytiskne se rubová strana.

Dokud se nevytisknou obì strany papíru, nevyjímejte jej ze zaøízení pro oboustranný

tisk.