HP Deskjet 5650 Printer series - obálky

background image

obálky

pokyny

Nepoužívejte obálky, které mají spony nebo okénka, obálky se silnými, nepravidelnými nebo
zvlnìnými okraji, obálky lesklé nebo ražené ani obálky pokroucené, roztržené nebo jinak
poškozené.

Pøed vložením obálek do vstupního zásobníku zarovnejte hrany.

Kapacita vstupního zásobníku: Až 20 obálek

pøíprava k tisku

1. Vyjmìte výstupní zásobník a potom vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.

2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.
3. Obálky vložte do pravé části vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù a chlopní smìrem

doleva. Zasuòte obálky co nejdále do tiskárny.

4. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

k obálkám.

5. Nainstalujte výstupní zásobník.

background image

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát obálky
Typ:

Automaticky

nebo

Obyčejný papír

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.