HP Deskjet 5650 Printer series - nastavení kvality tisku

background image

nastavení kvality tisku

Software tiskárny nabízí dvì možnosti výbìru kvality tisku:

Software tiskárny

Pøepínač kvality tisku

Software tiskárny

Pøi výbìru kvality tisku v softwaru tiskárny postupujte podle tìchto krokù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

3. Z rozevíracího seznamu

Kvalita tisku

vyberte jednu z následujících možností:

Použít pøepínač kvality tisku: Slouží k aktivaci tlačítka

Pøepínač kvality tisku

.

Rychlý koncept: Tiskárna tiskne nejvyšší rychlostí a používá nejmenší množství inkoustu.

Rychlý normální: Tisk je rychlejší, než v režimu

Normální

, a zároveò kvalitnìjší, než v režimu

Hrubý

koncept

.

Normální: Tisk je rychlejší, než v režimu Nejlepší, a zároveò kvalitnìjší, než v režimu Normální

background image

rychlý. Tento režim je nejvhodnìjší pro vìtšinu tiskových úloh a pøedstavuje minimální použitelnou
kvalitu tisku pro

možnosti digitální fotografie

.

Nejlepší: Umožòuje tisk ve vysoké kvalitì.

Maximální dpi: Umožòuje tisk v nejvyšší kvalitì, ale tisk trvá déle, než v režimu Nejlepší, a vyžaduje
velké množství volného prostoru na disku.

Pøepínač kvality tisku

Tlačítkem

Pøepínač kvality tisku

na pøední stranì tiskárny nastavte kvalitu a rychlost tisku.

1. tlačítko Pøepínač kvality tisku

aktivace tlačítka Pøepínač kvality tisku

Tlačítko Pøepínač kvality tisku je nezbytné pøed používáním aktivovat v softwaru tiskárny.
Pøi aktivaci tlačítka

Pøepínač kvality tisku

postupujte podle tìchto krokù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

3. Z rozevíracího seznamu

Kvalita tisku

vyberte položku

Použít pøepínač kvality tisku

.

4. Klepnìte na tlačítko

OK

.

používání tlačítka Pøepínač kvality tisku

Tlačítko Pøepínač kvality tisku slouží k nastavení kvality tisku dokumentù. Po spuštìní tisku dokumentu již
nastavení kvality tisku nelze mìnit.
Pøi používání tlačítka

Pøepínač kvality tisku

postupujte podle tìchto krokù:

1. Zkontrolujte, zda bylo tlačítko Pøepínač kvality tisku aktivováno v softwaru tiskárny.

background image

2. Stisknutím tlačítka

Pøepínač kvality tisku

nastavte jednu z následujících možností kvality tisku:

Rychlý normální

Normální

Nejlepší

Možnosti Hrubý koncept a Maximální rozlišení lze nastavit pouze v

softwaru tiskárny

.

Pøi tisku v režimu Hrubý koncept nebo Maximální rozlišení bude ikona aktuální

nastavené kvality tisku blikat, dokud se tisk dokumentu nedokončí.

kontrolky

Kontrolka ikon Pøepínače kvality tisku svícením nebo blikáním signalizuje nastavení kvality tisku:

Signál

Význam

Jedna ikona svítí

Ikona, která svítí, označuje nastavenou kvalitu tisku.

Jedna ikona svítí a druhá bliká

Ikona, která svítí, označuje nastavenou kvalitu tisku pro aktuální

tiskovou úlohu.
Ikona, která bliká, označuje nastavenou kvalitu tisku pro další

tiskovou úlohu.

Jedna ikona bliká

V softwaru tiskárny byla nastavena nìkterá z možností kvality tisku

Rychlý koncept nebo Maximální dpi.