HP Deskjet 5650 Printer series - nažehlovací obtisky

background image

nažehlovací obtisky

pokyny

Nejlepších výsledkù dosáhnete pøi použití nažehlovacích obtiskù HP Iron-on Transfers.

Pøi tisku zrcadlovì pøevráceného obrazu jsou texty a obrázky horizontálnì pøevráceny oproti jejich
zobrazení na obrazovce počítače.

Kapacita vstupního zásobníku: až 20 listù

pøíprava k tisku

1. Vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.
3. Vložte papír s nažehlovacími fóliemi do vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù. Zasuòte

papír co nejdále do tiskárny.

4. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

k papíru.

tisk

Obsahuje-li aplikace funkci tisku na nažehlovací obtisky, postupujte podle pokynù

dodaných s touto aplikací. V opačném pøípadì postupujte následujícím zpùsobem:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

background image

Papír/Kvalita

Velikost: Vhodný formát papíru
Zdroj:

Horní zásobník

Typ:

nažehlovací obtisky hp

Kvalita tisku:

Normální

nebo

Nejlepší

Základní

Orientace:

Zrcadlový obraz

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.