HP Deskjet 5650 Printer series - nízká kvalita tisku

background image

nízká kvalita tisku

pruhy a chybìjící čáry

Pokud na vytištìných stránkách chybìjí čáry nebo body nebo se na nich objevují pruhy, v tiskových kazetách
dochází inkoust nebo je potøeba je

vyčistit

.

tisk je vybledlý

Zkontrolujte, zda je nainstalována černá tisková kazeta.
Jsou-li texty a obrázky na výtisku vybledlé, možná tisknete pouze s použitím trojbarevné tiskové
kazety. K trojbarevné tiskové kazetì nainstalujte i černou tiskovou kazetu. Získáte tak optimální
kvalitu černobílého tisku.

Zkontrolujte, zda v nìkteré z tiskových kazet nedochází inkoust.
Pokud v tiskové kazetì dochází inkoust, zvažte výmìnu této tiskové kazety. Správná typová čísla
kazet najdete v části

tiskové kazety

.

Zkontrolujte, zda byla z tiskových kazet odstranìna ochranná plastová páska.

1. plastová páska

Zkuste nastavit vyšší kvalitu tisku.

tisknou se prázdné stránky

Na tiskových kazetách patrnì zùstala ochranná plastová páska. Zkontrolujte, zda byla tato plastová
páska z tiskových kazet odstranìna.

V tiskových kazetách patrnì došel inkoust. Vymìòte jednu nebo obì prázdné tiskové kazety.

na stránce je pøíliš málo nebo pøíliš mnoho inkoustu

nastavení množství inkoustu a doby schnutí

1. Otevøete dialogové okno

Další funkce

.

2. Posuòte jezdec

Množství inkoustu

smìrem k hodnotì

Svìtlý

nebo

Silný

.

background image

Pokud zvýšíte množství inkoustu, posuòte jezdec

Doba schnutí

smìrem k

hodnotì

Více

, abyste zabránili rozmazání inkoustu.

3. Klepnìte na tlačítko

OK

, poté klepnìte na tlačítko

OK

ještì jednou.

vybrat konkrétní typ papíru

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

3. V poli

Typ

vyberte vhodný typ papíru. Nepoužívejte možnost

Automaticky

.