HP Deskjet 5650 Printer series - kontrolky tiskárny svítí nebo blikají

background image

kontrolky tiskárny svítí nebo blikají

význam signalizace kontrolek

Kontrolky tiskárny informují o stavu zaøízení.

1. tlačítko Zrušit tisk 2. kontrola stavu tiskové kazety 3. kontrolka Pokračovat 4. kontrolky ikon kvality tisku 5.

kontrolka Napájení

indikátor napájení bliká

tiskárna se pøipravuje k tisku

Jakmile tiskárna obdrží všechna data, kontrolka pøestane blikat.

kontrolka Pokračovat bliká

v tiskárnì pravdìpodobnì došel papír

1. Vložte papír do vstupního nebo do doplòkového spodního zásobníku.
2. Stisknìte tlačítko

Pokračovat

na pøední stranì tiskárny.

v tiskárnì je pravdìpodobnì uvíznutý papír

Postupujte podle pokynù pro

odstranìní uvíznutého papíru

.

kontrolka stavu tiskových kazet svítí nebo bliká

pokud kontrolka svítí a nebliká

Zkontrolujte, zda v tiskové kazetì nedochází inkoust.
Pokud v kazetì dochází inkoust, proveïte

výmìnu tiskové kazety

.

Pokud v žádné tiskové kazetì nedochází inkoust, stisknìte tlačítko

Pokračovat

. Pokud se kontrolka stavu

background image

tiskových kazet nezhasne, vypnìte a zapnìte tiskárnu.

pokud kontrolka svítí a bliká

Zkontrolujte, zda jsou v tiskárnì nainstalovány

správné tiskové kazety

.

Jestliže kontrolka začala blikat pøi tisku bez okrajù, postupujte podle tìchto

pokynù

.

V ostatních pøípadech postupuje podle následujících krokù:

1. Otevøete horní kryt tiskárny, vyjmìte černou tiskovou kazetu a kazetu pro fotografický tisk a kryt

zavøete.

2. Dále zvolte jednu z tìchto možností:

Kontrolka bliká

: Otevøete horní kryt tiskárny, nainstalujte vyjmutou tiskovou kazetu a potom vyjmìte

tøíbarevnou tiskovou kazetu. Pøejdìte na krok 3.

Kontrolka nesvítí

: Vyjmutá tisková kazeta je závadná. Pøejdìte na krok 3.

3. Tiskovou kazetu

ručnì vyčistìte

.

Po vyčištìní nainstalujte tiskovou kazetu do tiskárny.
Jestliže kontrolka stavu tiskových kazet nepøestane blikat,

tiskovou kazetu vymìòte

.

kontroly ikon kvality tisku svítí nebo blikají

Další informace naleznete v tématu

nastavení kvality tisku

.

všechny kontrolky blikají

pravdìpodobnì je tøeba tiskárnu restartovat

1. Stisknutím tlačítka

Napájení

tiskárnu vypnìte. Dalším stisknutím tohoto tlačítka tiskárnu opìt zapnìte.

Pokud indikátory nepøestanou blikat, pøejdìte na krok 2.

2. Stisknutím tlačítka

Napájení

tiskárnu vypnìte.

3. Odpojte napájecí kabel tiskárny ze zásuvky.
4. Napájecí kabel tiskárny znovu zapnìte do zásuvky.
5. Tlačítkem

napájení

zapnìte tiskárnu.