HP Deskjet 5650 Printer series - karty Hagaki

background image

karty Hagaki

pokyny

Používejte pouze lístky a média malých rozmìrù, které splòují požadavky tiskárny na formáty
papíru. Technické údaje naleznete v

referenční pøíručce

, která se dodává s tiskárnou.

Pokyny k tisku bez okrajù naleznete

zde

.

Kapacita vstupního zásobníku: Až 60 karet

pøíprava k tisku

1. Vyjmìte výstupní zásobník a potom vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.

2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.
3. Vložte karty do pravé části vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù tak, aby kratší strana

smìøovala k tiskárnì.

4. Zasuòte karty co nejdále do tiskárny.
5. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

ke kartám.

6. Nainstalujte výstupní zásobník.

background image

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Zdroj:

Horní zásobník

Velikost: Dostupný formát bìžných karet hagaki nebo karet hagaki bez

okraje
Typ: Dostupný typ bìžných karet hagaki
Kvalita tisku:

Normální

nebo

Nejlepší

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.