HP Deskjet 5650 Printer series - fotografie

background image

fotografie

pokyny

Pro dosažení nejlepších výsledkù dosáhnete používejte fotografický papír HP.

Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitního tisku, nastavte vysoké rozlišení tisku, nainstalujte do tiskárny
tiskovou kazetu pro fotografický tisk a vyberte položku

možnosti digitální fotografie HP

.

Pro maximální odolnost výstupu tisku proti vyblednutí použijte fotografický papír HP Premium Plus
Photo Paper a do tiskárny nainstalujte

fotografickou tiskovou kazetu

.

Pokyny k tisku bez okrajù naleznete

zde

.

Informace jak zabránit zvlnìní papíru získáte klepnutím

zde

.

Informace o rùzných technologiích fotografického tisku získáte klepnutím

zde

.

Kapacita vstupního zásobníku: až 20 listù

pøíprava k tisku

1. Vyjmìte výstupní zásobník a potom vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.

2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.
3. Zkontrolujte, zda je fotografický papír rovný.
4. Dále zvolte jednu z tìchto možností:

Malé fotografie: Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù tak,
aby krátké okraje smìøovaly k tiskárnì.
Používáte-li fotografický papír s odtrhávací chlopní, zkontrolujte, zda chlopeò smìøuje od tiskárny.

background image

Velké fotografie: Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk obrácenou dolù.

5. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

k papíru.

6. Nainstalujte výstupní zásobník.

tisk

Obsahuje-li aplikace funkci pro tisk fotografií, postupujte podle pokynù dodaných s

touto aplikací. V opačném pøípadì postupujte následujícím zpùsobem:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

background image

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát fotografického papíru
Zdroj:

Horní zásobník

Typ: Vhodný typ fotografického papíru HP
Kvalita tisku:

Normální

,

Nejlepší

nebo

Maximální rozlišení

Digitální fotografie hp

: volby pro vylepšení fotografií

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.