HP Deskjet 5650 Printer series - fotografie se netisknou správně

background image

fotografie se netisknou správnì

zkontrolujte zásobníky papíru

1. Zkontrolujte, zda je fotografický papír vložen do vstupního zásobníku stranou určenou k tisku

smìrem dolù.

2. Posuòte papír co nejvíce dopøedu.
3. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

k papíru.

kontrola vlastností tiskárny

Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a zkontrolujte následující volby:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát
Typ:

fotografický papír

Kvalita tisku:

Nejlepší

barevné odstíny jsou zhoršené nebo nesprávné

Jestliže jsou barevné odstíny na fotografiích zhoršené nebo nesprávné, postupujte podle tìchto krokù:

1. Proveïte

kalibraci

tiskových kazet.

2. Znovu vytisknìte fotografii.
3. Jestliže jsou barevné odstíny po kalibraci tiskových kazet stále zhoršené nebo nesprávné, proveïte

kalibraci barev

.

Chcete-li provést kalibraci barev, je nezbytné nainstalovat tiskovou kazetu pro fotografický tisk.

4. Znovu vytisknìte fotografii.
5. Jsou-li odstíny barev stále zhoršené nebo nesprávné, otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

zvolte kartu

Barva

a postupujte následovnì :

Jestliže jsou barvy pøíliš žluté, pøesuòte posuvník

Barevný odstín

smìrem k

Chladnìjší

.

Jestliže jsou barvy pøíliš modré, pøesuòte posuvník

Barevný odstín

smìrem k

Teplejší

.

6. Znovu vytisknìte fotografii.
7. Jestliže jsou barevné odstíny stále zhoršené nebo nesprávné, proveïte

kalibraci tiskových kazet

.

část fotografie je vybledlá

okraje výtisku jsou vybledlé

background image

Zkontrolujte, zda fotografický papír není zvlnìný. Pokud je fotografický papír zvlnìný, vložte jej do
plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti smìru zvlnìní, dokud papír nebude ležet naplocho. Pokud
problém pøetrvává, použijte nezvlnìný fotografický papír.
Pokyny jak zabránit zvlnìní papíru získáte klepnutím

zde

.

plochy podél okrajù výtisku jsou vybledlé

Jestliže je tisk pøibližnì 2 až 6 centimetrù od okraje vybledlý, postupujte takto:

Nainstalujte do tiskárny

tiskovou kazetu pro fotografický tisk

.

Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

, vyberte kartu

Typ/Kvalita papíru

, potom nastavte

Kvalitu tisku

na

Maximální rozlišení

.

Otočte obrázek o

180 stupòù

.