HP Deskjet 5650 Printer series - dokument je chybně vytisknut

background image

dokument je chybnì vytisknut

text a obrazy jsou nesprávnì zarovnány

Jsou-li text a obrázky na výtisku nesprávnì zarovnány, proveïte

kalibraci

tiskárny.

dokument se tiskne mimo støed nebo našikmo

1. Zkontrolujte, zda je papír správnì vložen do vstupního nebo doplòkového spodního zásobníku.
2. Zkontrolujte, zda vymezovače papíru pøiléhají

tìsnì

k papíru.

3. Znovu vytisknìte dokument.

části dokumentu chybí nebo jsou vytištìny na nesprávném místì

Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a potvrïte následující volby:

karta

nastavení

Základní

Orientace: Zkontrolujte správnou orientaci.

Papír/Kvalita

Formát: Zkontrolujte správný formát papíru.

Efekty

Zvìtšit na stránku: Vyberte mìøítko pro text a grafiku na stránce.

Úpravy

Tisk plakátu: Zkontrolujte, zda je vybrána volba

Vypnuto

.

obálka se tiskne pod úhlem

1. Pøed vložením obálky do tiskárny zasuòte chlopeò do obálky.
2. Zkontrolujte, zda vymezovače papíru pøiléhají

tìsnì

k obálce.

3. Znovu vytisknìte obálku.

výtisk neodpovídá novým tiskovým nastavením

Výchozí nastavení tiskárny se mùže lišit od nastavení tisku v aplikaci. Vyberte pøíslušná nastavení tisku v
aplikaci.