HP Deskjet 5650 Printer series - chybová hlášení

background image

chybová hlášení

hlášení "došel papír"

ve vstupním nebo doplòkovém spodním zásobníku je papír

1. Zkontrolujte splnìní následujících podmínek:

V zásobníku papíru je dostatek papíru (alespoò deset listù).

Zásobník papíru není pøeplnìný.

Vložený papír se dotýká zadní stìny zásobníku papíru.

2. Posuòte omezovače papíru

tìsnì

k okraji papíru.

3. Stisknutím tlačítka

Pokračovat

pokračujte v tisku.

ve vstupním nebo doplòkovém spodním zásobníku není žádný papír

1. Vložte do zásobníku papír.
2. Stisknutím tlačítka

Pokračovat

pokračujte v tisku.

zobrazí se chybové hlášení "došlo k chybì pøi zápisu na port USB"

Používáte-li kabel rozhraní USB, tiskárna pravdìpodobnì nepøijímá správná data z jiného zaøízení nebo
rozbočovače rozhraní USB. Pøipojte tiskárnu pøímo k rozhraní USB v počítači.

zobrazí se chybové hlášení "došlo k chybì pøi zápisu na port LPT1"

Pokud je tiskárna pøipojena k počítači kabelem USB, nebyl možná tento kabel pøed instalací softwaru
pøipojen.
Odinstalujte software a znovu jej nainstalujte.
Informace o odinstalování softwaru získáte zde.

zobrazí se chybové hlášení "nelze zahájit obousmìrnou komunikaci" nebo "tiskárna

nereaguje"

Tiskárna patrnì není schopna s počítačem komunikovat, protože kabel USB je pøíliš dlouhý.
Pokud se objeví toto chybové hlášení, zkontrolujte, zda není kabel USB delší než 5 metrù.