HP Deskjet 5650 Printer series - blahopřání

background image

blahopøání

pokyny

Pøed vložením do vstupního zásobníku složená blahopøání rozevøete.

Nejlepších výsledkù dosáhnete pøi použití papíru blahopøání HP Greeting Card Paper.

Kapacita vstupního zásobníku: Až 20 blahopøání

pøíprava k tisku

1. Vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.
3. Prolistováním oddìlte lístky a zarovnejte jejich hrany.
4. Vložte blahopøání do vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù. Zasuòte karty co nejdále

do tiskárny.

5. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

k papíru.

tisk

Obsahuje-li používaná programová aplikace funkci tisku blahopøání, postupujte podle

pokynù dodaných s touto aplikací. V opačném pøípadì postupujte následujícím

zpùsobem.

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát lístku
Zdroj:

Horní zásobník

Typ: pøíslušný typ lístku

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.