HP Deskjet 5650 Printer series - štítky

background image

štítky

pokyny

Používejte pouze papírové štítky určené speciálnì pro inkoustové tiskárny.

Používejte pouze plné listy se štítky.

Zkontrolujte, zda štítky nejsou lepkavé, pokroucené nebo zda se neodlepují od ochranného
podkladu.

Nepoužívejte plastické ani prùhledné štítky. Inkoust na tìchto štítcích nezasychá.

Kapacita vstupního zásobníku: až 20 listù

pøíprava k tisku

1. Vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.
3. Prolistujte archy se štítky, aby se od sebe oddìlily. Poté zarovnejte jejich okraje.
4. Vložte list se štítky do vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù. Zasuòte listy co nejdále do

tiskárny.

5. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

k okraji listù.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát:

Letter

nebo

A4

Zdroj:

Horní zásobník

Typ:

Automaticky

nebo

Obyčejný papír

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.